سیستم بایگانی گردان
سیستم بایگانی گردان

سیستم بایگانی گردان دارای یک یا چند طبقه (دیسک) می باشد که بر روی یک محور مرکزی قرار گرفته و هر یک از طبقات توسط مکانیزم مخصوص جداگانه قابل گزینش می باشد.

مزایای سیستم های بایگانی دوار گردان

- صرفه جویی در فضا

- صرفه جویی در زمان

- صرفه جویی در هزینه

انواع سیستم بایگانی گردان 

بر اساس شکل ظاهری می توان انواع سیستم گردان را به اجزای زیر تقسیم کرد.

  • سیستم بایگانی گردان 5 طبقه بشقابی
  • فایل های بایگانی دوار 4 طبقه آویز
  • سیستم بایگانی دو طبقه کمد دار
  • سیستم بایگانی دوار بدون محور (کمک )