بیمارستان امام حسین(ع)
سیستم بایگانی (قفسه بندی سبک) در بیمارستان امام حسین (ع) در این پروژه بیمارستانی شرکت پومارا با عقد قرارداد برای اجرای سیستم بایگانی از نوع قفسه بندی سبک تیم خود را اعزام کرد و در مدت زمان درج شده در قرارداد آن را اجرا و تحویل نموده است. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های درج شده بر روی وب سایت...